Úvodní slovo SR

Vážení členové Zámeckého Golfového Clubu Kravaře,

máme za sebou první měsíc fungování našeho klubu podle nových pravidel a v novém složení Správní rady. Proto bychom se s Vámi rádi podělili o výsledky našeho snažení a nastolili tak etapu transparentnosti činnosti a rozhodování SR a fungování ZGCK.

Za tímto účelem jsme se rozhodli zřídit vlastní webové stránky, které by Vám měly poskytovat co nejaktuálnější přehled o dění v našem klubu a měly by Vám také být nástrojem ke zkvalitnění a zrychlení komunikace v případě jakýchkoli dotazů či nastalých situací z Vaší strany. Současně jsou na stránkách zveřejněny e-mailové adresy, na kterých můžete kontaktovat jednotlivé členy SR, případně SR jako celek. Náměty a nápady na další změny jsou velice vítány.

V naší působnosti není snad jediná oblast, která by nepotřebovala zlepšení, a proto jsme zjišťování stavu, identifikaci všech problémů a nastavení jejich změn věnovali v uplynulých 30 dnech skutečně převážnou část našeho osobního (mnohdy i pracovního) času. Věcí volajících po nápravě je takové množství, že se nebude jednat o jednorázové změně současného stavu, ale o dlouhodobější proces, o kterém budete neustále aktuálně informováni a na němž se budete moci aktivně podílet.

Jsme si vědomi toho, že současná klubová situace je velice zaplevelena různými dezinformacemi z tzv. „zaručených zdrojů“ a proto kromě webových stránek, kde najdete všechny zápisy z řádných jednání SR, ještě navrhujeme uspořádat jakousi panelovou diskusi se všemi členy, kteří budou mít zájem. Na tomto setkání Vám bude k dispozici celá SR, která bude odpovídat na všechny Vaše dotazy, případně jakékoli listiny či dokumenty k nahlížení, na které budete mít z pozice člena ZGCK nárok. Bude-li ze strany členů zájem, můžeme takováto setkání pořádat pravidelně např. ve čtvrtletních intervalech. Termín prvního setkání oznámíme v dostatečném časovém předstihu.

Jednou z prvních důležitých oblastí, kterou se nová SR musela zabývat, byla podpora dětí a mládeže, reprezentace a rozvoj klubové činnosti. Další důležitou oblastí byla spolupráce se SILGOREM a dalšími osobami, vedoucí ke zkvalitnění podmínek hry a parametrů hřiště. A v neposlední řadě se stále projednávají podmínky organizování klubových a jiných turnajů. SR stojí za názorem, že ZGCK je jedinou autoritou, která je oprávněna pořádat sportovní akce na tomto hřišti a tento postoj hodlá i nadále prosazovat. V tomto ohledu připravuje SR výběrová řízení na některé činnosti.

Jak vyplynulo z připomínek na Valné hromadě ZGCK ze dne 2.3.2015, zpracovali jsme anketní otázky, které by nám ukázaly, jaký je převažující názor či potřeba členů ZGCK a výsledky ankety budou mít vliv na naše další rozhodování.

Nadále se intenzivně pracuje na nové smlouvě mezi SILGOREM a ZGCK. Aby jste měli přehled, v jakých smluvních vztazích je ZGCK účastníkem, dali jsme na webové stránky sekci, ve které budou zveřejňovány všechny zásadní dokumenty v podobě, ve které to zákony umožňují. Takže je Vám k dispozici současné znění smlouvy mezi SILGOREM a ZGCK a také základní informace o Úvěrové smlouvě, kde je ZGCK v pozici spoludlužníka. Návrh nové smlouvy zpracované a předložené současnou SR je přílohou zápisu ze zasedání SR dne 17.3.2015. Při vypracovávání tohoto znění jsme se nechali inspirovat golfovým klubem v Kořenci, na jehož webových stránkách jsou takovéto dokumenty pro členy i širokou veřejnost běžně dostupné. V současné době obě strany postupně projednávají a zapracovávají další připomínky a pevně věříme, že v brzké době dojdeme ke znění, které bude pro obě strany přijatelné a vyvážené.

Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat za trpělivost a popřát mnoho příjemných golfových zážitků.

Vaše Správní rada

Komentáře jsou vypnuty.